สื่อการเรียนรู้

บทที่ 1  การสังเกตการณ์ท้องฟ้า
          :: นาฬิกาแดด
          :: แผนที่ดาววงกลม
          :: กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย
          :: ซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำลอง Stellarium

บทที่ 2  ระบบสุริยะ
          :: ย่อส่วนระบบสุริยะ
          :: ไพ่ระบบสุริยะ
          :: กล้องรูเข็ม
          :: อุปกรณ์สาธิตวงโคจร
          :: ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ตามกฎนิวตัน
          :: จรวดอีโน
          :: จรวดน้ำ
          :: ซอฟต์แวร์แบบจำลองระบบสุริยะ Solar System Simulator

บทที่ ดาวฤกษ์
          :: เครื่องฉายสเปกตรัมและอินฟราเรดเซ็นเซอร์

บทที่ กาแล็กซี และเอกภพ
          :: วัตถุในห้วงอวกาศลึก

บทที่ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก
          ::
เครื่องทดสอบอัลบีโดอย่างง่าย
          :: อุปกรณ์สาธิตภาวะเรือนกระจก
          :: อุปกรณ์สาธิตการดูดกลืนความร้อน
          :: กราฟข้อมูล อุณหภูมิ – แสงอาทิตย์

          :: ซอฟต์แวร์ MultiSpec
          :: ภาพถ่ายกรุงเทพมหานคร LandSat 5 TM True Color
          :: ภาพถ่ายกรุงเทพมหานคร LandSat 5 TM False Color
          :: ภาพถ่ายดาวเทียม LandSat 5
          :: ภาพถ่ายดาวเทียม LandSat 7
                                   
บทที่ 6  บรรยากาศ
          :: ห้องภาพเมฆ
          :: แผนภาพเมฆ
          :: ชุดภาพเมฆ
          :: ตู้อุปกรณ์ตรวจอากาศ
          :: อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน
          :: อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ
          :: อุปกรณ์วัดความเร็วลม
          :: อุปกรณ์วัดทิศทางลม
          :: การประดิษฐ์เทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย
          :: กราฟข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA
            :: ซอร์ฟแวร์เรียนรู้เรื่องบรรยากาศ

บทที่  7 น้ำ 
          :: หลอดวัดความโปร่งแสงของน้ำ
          :: อุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ

บทที่  8  ธรณี
          :: ตัวต่อแผ่นเปลือกโลก
          :: แผนที่ทวีปในอดีต
          :: แผนภาพหิน
          :: คำอธิบายตัวอย่างหิน 12 ชนิด
          :: แผนภาพดิน 1
          :: แผนภาพดิน 2

บทที่  9  สิ่งมีชีวิต
          :: แผนภาพนก
          :: ไพ่ดาวเคราะห์
          :: แผนภาพฟอสซิลทางทะเล

[หน้าหลัก] [ลิขสิทธิ์] [กิจกรรม] [สื่อการเรียนรู้]

© 2003 - 2008 The LESA Project
All rights reserved.