วิธีใช้สื่อการเรียนรู้

เว็บไซต์นี้ออกแบบไว้ให้ง่ายสำหรับการพิมพ์   เว็บเพจแต่ละหน้ามีความกว้าง 600 pixels
เหมาะกับการพิมพ์ด้วยกระดาษ A4

หากท่านต้องการนำเนื้อหาภายในเว็บเพจไปใช้ในงานเอกสาร  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Word (.doc) ได้โดยตรง โดยคลิกที่ไอคอน  ซึ่งปรากฎอยู่ด้านบนซ้ายของบทเรียน

หากท่านต้องการนำสื่อการสอนไปทำแผ่นใส หรือใช้ฉายบนจอ LCD  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft PowerPoint (.ppt) ได้โดยตรง โดยคลิกที่ไอคอน  ซึ่งปรากฎอยู่ด้านบนซ้ายของบทเรียน

ในบางเนื้อหาการเรียนรู้อาจจะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้  ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ โดยคลิกที่ไอคอนของโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งปรากฎอยู่ด้านบนซ้ายของเว็บเพจ

ไฟล์ต่างๆ ในเว็บไซต์/ซีดีนี้ ได้ผ่านการสแกนไวรัสเรียบร้อยแล้วโดย Panda Software  หากท่านต้องการ Panda ไปใช้งานกับเครื่องของท่าน ก็สามารถดาวน์โหลดได้ โดยคลิกที่ไอคอน ซึ่งปรากฎอยู่ด้านบนซ้ายของบทเรียน


ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
ตู้ ปณ.3 ปณฝ.กองทัพอากาศ กทม.10213
Tel: 087-920-6630
Fax: 02-993-6629

website: www.lesaproject.com
email: webmaster@lesaproject.com